Base Pesto
pizzeria nantes pornic 44
Verde Petite → 10.00 € .... Grande → 13.00 €

Pesto maison, coppa ou thon, chèvre, mozzarella.